Polityka prywatności

Co to jest RODO?

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. W tej chwili brak jeszcze przepisów krajowych, zachęcamy jednak do śledzenia tematu.

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Apartamenty Magdalenka sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Międzybrodzie Bialskie, ul. Bielska 65 (dalej „My”, „krainachichów.com.pl” albo „Spółka”) właściciel pensjonatu Kraina Chichów którego adres internetowy to
www. krainachichów.com.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W przypadku gdy zechcesz uzyskać dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, napisz do nas na adres info@krainachichówcom.pl., adres pocztowy: Kraina Chichów ul. Bielska 65, 34-312 Międzybrodzie Bialskie,.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymujemy je bezpośrednio od Ciebie w związku z kierowanym zapytaniem poprzez formularz internetowy lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kraina Chichów?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do przygotowania oferty i realizacji naszych usług, w tym do:

 • wykonania zawartej z Tobą umowy w przypadku dokonaniem rezerwacji i skorzystania z usług naszego pensjonatu,
 • obsługi podczas pobytu w naszym pensjonacie lub zapewnienia dodatkowych atrakcji,
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz, prowadzenia korespondencji (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • realizacji płatności i fakturowanie.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym uiszczenia opłat klimatycznych i podatków lokalnych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności w korespondencji mailowej oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych w celach zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatki fakturowanie).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych niezbędnych do korzystania z witryny www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, imienia, numeru telefonu, informacji o dacie pobytu, aby móc przygotować ofertę, rezerwację, oraz w przypadku realizacji pobytu dodatkowe dane tj. nazwisko numer dowodu osobistego aby zawrzeć i wykonać umowę z Tobą, w związku realizacją pobytu w naszym pensjonacie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli realizować dla Ciebie naszych usług i zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszej oferty w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Informacja o plikach Cookies - Co to są pliki "cookies"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.

Rodzaje plików "cookies":

Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny. Są ustawiane przez samą witrynę i mogą być odczytywane tylko przez tę witrynę. Są one powszechnie używane w celu zapewnienia funkcjonalności witryny
Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony)
i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

Jakie rodzaje plików "cookies" wykorzystujemy?

Używamy tymczasowych plików cookies, które są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej witryny internetowej, związane z sesją, które pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny. Są ustawiane przez samą witrynę i mogą być odczytywane tylko przez tę witrynę. Dodatkowo używamy cookies zewnętrznych dostawców, którym jest Facebook w celu umożliwienia użytkownikowi przełączenie się poprzez link na naszą stronę na Facebooku.

Jakie masz uprawnienia wobec Krainy Chichów w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych osobowych: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym): gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub przekazałeś nam więcej danych niż te które są niezbędne do realizacji usługi – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora: w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru danych osobowych - mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa i przepisy ogólnego Rozporządzenia, możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych. Obecnie takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W projektowanej zmianie ustawy o ochronie danych osobowych organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka z zasady nie przekazuje stronom trzecim danych osobowych naszych klientów poza przypadkami opisanymi w tym akapicie. Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług w zakresie obsługi IT oraz administracji strony internetowej oraz formularza zapytań drogą elektroniczną. Spółka zobowiązana jest także do przekazania Twoich danych osobowych organom publicznym w związku z obowiązkiem uiszczania opłat klimatycznych i obowiązków podatkowych, a także uprawnionym organom władzy publicznej w zakresie prowadzonych postepowań.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku ze złożonym zapytaniem lub rezerwacją przez czas niezbędny do realizacji danego pobytu lub usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi. Dodatkowo, dla celów rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i podatkowych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, ze nie prowadzimy żadnych działań ani operacji na danych osobowych określonych powyżej. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie danych osobowych naszych gości ograniczamy do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji usługi.  

Zapytaj o termin:

Wyślij zapytanie